1.11.2008

Hosting w domenie yy1.pl
 

 

 

 
REGULAMIN

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu yy1.pl jest firma   CARTEL  , Jawor  ul. Grunwaldzka 18. zwana w dalszej części regulaminu Usługodawcą.

 2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy, określa w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług przez Usługodawcę, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.

II ZAMÓWIENIE I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podstawę przystąpienia do świadczenia usług jest prawidłowo wypełniony i formularz zamówienia. Wysłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Złożenie formularza zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawiania faktur Vat bez podpisu Usługobiorcy. Fakt ten jest potwierdzony w zamówieniu Usługobiorcy. (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r, poz. 1245 Dz. U. Nr 109/99).

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia, o czym poinformuje Usługobiorcę w terminie 3 dni roboczych.

III PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wszelkiego rodzaju usług w zakresie określonym w zamówieniu i przy spełnieniu warunków możliwości jego realizacji.

 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Usługobiorca udostępnia usługę.

 3. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.

 4. Usługodawca w przypadku naruszenia zasad regulaminu ma prawo przekazań odpowiednim organom informacje o takim fakcie wraz z pełnymi danymi podanymi przez Usługobiorcę.

 

IV UREGULOWANIA FINANSOWE

 1. W zamian za świadczone usługi Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się z należności wynikających z wystawionych przez Usługodawcę faktur.

 2. W trakcie zawieszenia wykonywania usług należność za jest w dalszym ciągu naliczana.

 3. Odblokowanie zawieszonego konta i rozpoczęcie świadczenia usług możliwe jest po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zaległości na rzecz Usługodawcy.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o zmianach cen świadczonych i oferowanych przez niego usług z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu o świadczeniu usług przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.

V OGRANICZENIA

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.

VI PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

 1. Usługodawca każdorazowo informuje Usługobiorcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem o mijającym terminie abonamentu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podstawie rozmowy telefonicznej.

 2. Rezygnacja z usług nie powoduje żadnych skutków finansowych, po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Usługodawcy.

 3. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy następuje usunięcie danych Usługobiorcy z bazy klientów Usługodawcy oraz zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Usługodawcy określonej w pkt. I niniejszego regulaminu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 3. Informacje na temat zmian regulaminu Usługodawca ogłasza na swojej witrynie internetowej.

 

 

CARTEL 2009. All rights Reserved